REPERCUSSIÓ DE LES DESPESES

INFORMI DE REPERCUSSIÓ DE LES DESPESES D’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL SERVEI I REDACCIÓ DE PLECS PER L’AJUNTAMENT DE XXXXX .

Primer.-S’ha plantejat a aquest SERVEI la consulta de si és possible i viable econòmicament dins d’un projecte que inclogui l’elaboració d’un avantprojecte del servei, redacció dels PCAP i PPTP i l’elaboració dels informes necessaris d’avaluació d’ofertes presentades del procediment de contractació de la gestió del servei públic de l’enllumenat i manteniment(tot això a través de la inclusió en els propis plecs d’una clàusula que així ho indiqui) repercutir les despeses que es produeixin en ocasió dels conceptes esmentats al futur adjudicatari final (concessionari) del procediment.

En primer lloc atendrem als conceptes que la jurisprudència de juntes consultives i tribunals administratius han considerat que poden repercutir-se a l’adjudicatari. Entre uns altres, l’avantprojecte del servei /o auditoria del mateix i la redacció dels Plecs de Clàusules administratives i Prescripcions Tècniques.

A aquest efecte ha de començar-se l’anàlisi a la llum de l’assenyalat en l’article 133 TRLCSP, del que reproduïm el seu text:

(Apartat 1 de l’article redactat conforme a la Llei 2/2015, de 30 de març de desindexació de l’economia espanyola.)

D’acord amb les normes reguladores del règim jurídic del servei, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques fixaran les condicions de prestació del servei i, si escau, fixaran les tarifes que haguessin d’abonar els usuaris, els procediments per a la seva revisió, i el cànon o participació que hagués de satisfer-se a l’Administració. Quant a la revisió de tarifes, els plecs de clàusules administratives hauran d’ajustar-se al previst en el Capítol ll del Títol III d’aquesta Llei.

En els contractes que comprenguin l’execució d’obres, la tramitació de l’expedient anirà precedida de l’elaboració i aprovació administrativa de l’avantprojecte d’explotació i del corresponent a les obres precises, amb especificació de les prescripcions tècniques relatives a la seva realització. En tal supòsit seran aplicables els preceptes establerts en aquesta Llei per a la concessió d’obres públiques.

3. L’òrgan de contractació podrà incloure en el plec, en funció de la naturalesa i complexitat d’aquest, un termini perquè els licitadors puguin sol·licitar els aclariments que estimin pertinents sobre el seu contingut. Les respostes tindran caràcter vinculant i hauran de fer-se públiques en termes que garanteixin la igualtat i concurrència en el procés de licitació.”

Començarem amb la definició d’avantprojecte del servei, la qual, en jurisprudència de la contractació administrativa, ve definida com “l’organització, mitjans i cost del servei” en concret.

Amb referència al servei que ens ocupa“LA GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I MANTENIMENT”, resulta que queda clar doncs que ha d’existir un document de base, previ als Plecs de Clàusules Administratives (PCAP d’ara endavant), on es posi de manifest l’estat de les instal·lacions i els seus consums, tarifes i possibles obres (així ho expressa el propi art. 133 TRLCSP) la qual cosa d’altra banda sembla bastant lògic atès que el que es pretén en aprovar el Plec és, precisament, un estalvi i una baixa en el consum actual del cost del servei en qüestió, així com plànols sobre traçats de línies de l’entramat municipal de contenidors existent, i obres de millora, és a dir una sort de “estat del servei” i és necessari, per a això, conèixer les despeses del servei per poder generar la concurrència dels licitadors.

Segon.- Assenyalat l’anterior, resulta que la paraula avantprojecte del servei se cita en l’art. 133.2 TRLCSP amb la següent redacció:

1. En els contractes que comprenguin l’execució d’obres, la tramitació de l’expedient anirà precedida de l’elaboració i aprovació administrativa de l’avantprojecte d’explotació i del corresponent a les obres precises, amb especificació de les prescripcions tècniques relatives a la seva realització. En tal suposat seran aplicable els preceptes establerts en aquesta Llei per a la concessió d’obres públiques.

Així citat, sembla que el TRLCSP faci esment exprés de l’avantprojecte del servei exclusivament per a casos en els quals “comprenguin l’execució d’obres”, aquesta percepció apareix reforçada en l’última part de l’apartat quan s’assenyala, en bona lògica, que els “seran aplicable els preceptes (…) per a la concessió d’obres públiques”.

Així, i per al supòsit analitzat, és necessari, pel seu vocabulari, i la substantivitat pròpia que puguin suposar possibles obres de millora a realitzar, l’elaboració d’un avantprojecte del servei, que servirà de base al PCAP i que regularà…
DESCARREGAR PDF
Si necessita claus de descàrrega sol·licita-les a info@p3e.es