PRO I CONTRA DE LA EXTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA

PRO I CONTRA DE LA EXTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA
Pro i Contra de la externalització de la gestió energètica

L’enllumenat públic suposa per a les arques municipals la partida pressupostària més alta després de salaris. L’empresa, que «cobraria un màxim, sempre per sota d’aquesta quantitat», deurà invertir en tecnologexternalizaria per reduir en consum i obtenir rendibilitat. Solament en els sis primers mesos, deuria invertir el 100% del pressupost en millores descrites en l’auditoria per millorar els quadres elèctrics, xarxes, instal·lar/adaptar programari i canviar a led o altres sistemes que puguin proporcionar aquest estalvi.

A nivell europeu, s’ha aprovat el triple objectiu “20-20-20” per a l’any 2020 pel qual s’ha d’aconseguir que el 20% del consum d’energia final provingui de fonts renovables, que es redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% (pel que fa a les de 1990) i que es produeixi un estalvi del 20% del consum d’energia respecte del consum tendencial.

Aquests objectius requereixen l’aplicació de mesures tant en l’àmbit de l’estalvi i eficiència energètica como en el de les energies renovables, constituint els serveis energètics i les ESE una via de consecució per aconseguir-los.

De la mateixa manera, en aquest Reial decret-llei 6/2010 es contempla que “el servei energètic prestat per l’empresa de serveis energètics (E.S.E.) consistirà en un conjunt de prestacions incloent la realització d’inversions immaterials, d’obres o de subministraments necessaris per optimitzar la qualitat i la reducció dels costos energètics. Aquesta actuació podrà comprendre a més de la construcció, instal·lació o transformació d’obres, equips i sistemes, el seu manteniment, actualització o renovació, la seva explotació o la seva gestió derivats de la incorporació de tecnologies eficients. El servei energètic així definit haurà de prestar-se basant-se en un contracte que haurà de portar associat un estalvi d’energia verificable o mesurable ”.