JESSICA – F.I.D.A.E.

Actualment fora de termini
JESSICA – F.I.D.A.I.

AMPLIAT EL PERÍODE DE VIGÈNCIA FINS A JUNY DE 2016

Què és el Fondo JESSICA – FIDAE?

El Fondo F.I.D.A.I. és un fons creat per IDAE com a Organisme Intermedi delegat per l’Autoritat de Gestió del Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER – (Direcció general de Fons Comunitaris – Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), dotat amb prop de 123 M€ que té com a propòsit finançar projectes de desenvolupament urbà sostenible que millorin l’eficiència energètica i/o utilitzin les energies renovables.

Es tracta d’un Fons cofinançat pel FEDER i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i operat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI). Aquest fons pot ser compatible amb altres fonts de finançament públiques o privades, així com amb subvencions cofinançades o no amb Fons Europeus (amb excepció de Fons Social Europeu -FSE, Fons de Cohesió, Fons Europeu de Pesca – FEP o Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER, o amb càrrec a altres Programes Operatius FEDER diferents).

El BEI ha seleccionat a tres gestors per canalitzar el finançament cap als beneficiaris finals. Aquests gestors són: Banc Bilbao Biscaia Argentaria, Banc de Santander i GED Infrastructure.

Criteris de elegibilidad:

És el meu projecte finançable pel Fons JESSICA – F.I.D.A.I.?

Els promotors dels projectes poden ser entitats públiques, empreses de serveis energètics així com altres empreses privades.

Els projectes han d’estar situats en una de les 8 comunitats autònomes: Andalusia, Illes Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Regió de Múrcia, i 2 ciutats autònomes: Ceuta i Melilla.

Els projectes han d’estar inclosos en algun dels següents sectors:

– Edificació.
– Indústria.
– Transport.
– Infraestructures de serveis públics relacionats amb l’energia.
I formar part d’algun dels següents temes prioritaris:

– Projectes d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i gestió de l’energia.
– Projectes de SOLAR TÈRMICA, SOLAR FOTOVOLTAICA AÏLLADA I BIOMASSA.
– Projectes relacionats amb el TRANSPORT NET que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.
Garantir una acceptable tornada a la inversió:

– Estar inclosos en plans integrats de desenvolupament urbà sostenible, o contribuir als seus objectius sense que hagin d’estar inscrits o identificats en el mateix.
– No estar finalitzats a l’hora de rebre el finançament.
– El període de vigència per al desemborsament de finançament finalitza el 16 de juny de 2016.
– Els criteris que regulen les condicions dels projectes apareixen explicats detalladament en la Guia de condicions de tria
Quines condicions financeres ofereix la iniciativa JESSICA F.I.D.A.I.? 

Les condicions financeres específiques aplicables a cada projecte són determinades pels gestors, d’acord amb l’establer per la normativa i l’estratègia d’inversió del Fons.

Amb caràcter general:

Import: fins al 70% de la despesa triada, amb el límit de la dotació pressupostària        disponible en cada comunitat autònoma.

Amortització en funció de les necessitats del projecte. Fins a 15 anys, amb 3 de manca.

Tipus d’interès: Euribor més marge en funció de qualificació crediticia i garanties aportades. Tipus d’interès habituals van de l’Euribor + 0,75% a l’Euribor + 4%.

Projectes en els quals el beneficiari és una administració pública i no tenen activitat econòmica:

Import: fins al 100% de la despesa elegible, amb el límit de la dotació pressupostària disponible en cada comunitat autònoma.

Tipus d’interès: del 0%.
Tramitació:

On haig d’anar per obtenir finançament JESSICA F.I.D.A.I.?

Els promotors de projectes podran dirigir-se a un o varis dels tres gestors seleccionats pel BEI.

– GED Infrastructure
– Banc Bilbao Biscaia Argentaria
– Banc Santander