FACTORS DE RISC

boe


Factors de risc

Factors de risc segons la Decisió, d’11 de febrer de 2004:

En els casos en els quals l’aplicació dels criteris anteriors resulten insuficients per determinar qui (Administració/societat privada) assumeix el risc, haurà d’atenir-se subsidiàriament als següents criteris:

– Importància del finançament públic.
– Naturalesa dels socis (i.e. que la societat sigui una empresa pública).
– Els efectes de les garanties públiques que s’haguessin pogut introduir en el contracte.
– Les estipulacions relatives a l’atribució final dels actius.
Amb caràcter general, la col·laboració públic-privada pot desenvolupar-se sota diferents fórmules contractuals dins de les possibilitats que ofereix el TRLCSP (LCSP), de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Des de la perspectiva de la normativa de contractació pública, dues són les qüestions que hauran de contemplar-se:

El grau d’aplicació de la LCSP a l’entitat que vagi a contractar (Administració pública o poder adjudicador). En funció de la qualificació de l’entitat a l’efecte de la LCSP:

– La subjecció a la Llei serà més o menys intensa quant als requisits procedimentals de preparació i adjudicació.
– El contracte es regirà, quant als efectes i extinció, per les normes de Dret Administratiu o de Dret Privat, la qual cosa permet major flexibilitat a l’hora de dissenyar el contracte, si bé comporta conseqüències importants quant a la possibilitat d’ús de prerrogatives o potestats administratives, efectes de la resolució del contracte, etc.
El tipus de contracte que permetrà materialitzar la col·laboració, la qual cosa, al mateix temps, dependrà també del tipus de prestacions que es requereixin del sector privat i de les necessitats a satisfer per part de l’Administració.

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre BOE