CERTIFICATS EVO

Protocol internacional i mesura de verificació

Introducció

La mesura i verificació és el procés que consisteix a utilitzar la mesura per a l’establiment de forma fiable de l’estalvi real generat en una instal·lació dins d’un programa de gestió.

El protocol que fem servir és l’utilitza’t pel centre de desenvolupament del IPMVP, Efficiency Valuation Organization (EVO).

Quan es realitza una auditoria es parteix d’una instal·lació amb uns consums més o menys constants, però que depenen d’una gran quantitat de paràmetres. Quan s’aplica una mesura de millora és vital poder conèixer la interacció entre els diferents paràmetres i el consum, perquè un cop aplicada la mesura de millora poder estimar si la instal·lació està funcionant correctament o s’ha desviat dels consums previstos.

Per exemple en el cas de l’enllumenat públic podríem tenir l’horari de orto i ocàs, l’hora d’entrada de la regulació i la potència instal·lada, aquests paràmetres romanen estàtics al llarg d’un cicle anual, i es van repetint. En aquest cas, els desviaments són fàcils de detectar i de corregir.

En canvi quan s’analitza els consums d’un edifici aquests paràmetres no són tan fàcilment detectables. Per exemple un edifici típic d’oficines podríem reconèixer l’horari laboral de l’edifici, el nombre de persones que treballen i el temps que romanen a l’interior de l’edifici, la temperatura exterior, la construcció tèrmica de l’edifici, la potència instal·lada de cadascun dels elements existents en el seu interior, i un llarg etc. Com es pot observar en aquest cas, la majoria de paràmetres varien al llarg d’un any, i més quan existeix creuament entre paràmetres. Un exemple clar a això últim seria la diferència de consums que poden succeir en un hivern quan els dies més freds coincideixen amb dies festius o quan aquests coincideixen amb dies laborables, el consum no serà el mateix.

Per tant per poder determinar quant estalvi està generant una millora, cal conèixer tots els paràmetres que influeixen sobre el consum. No és simplement la diferència entre les factures abans i després de l’actuació. Per a això sempre el IPMVP ha de començar a desenvolupar-se ABANS de qualsevol actuació de millora de la instal·lació.

Objecto

El primer pas d’una Auditoria energètica és realitzar mesuraments de la instal·lació en el seu estat inicial i proposar una sèrie de mesures de millora per poder aconseguir els estalvis desitjats. Una vegada s’han realitzat aquestes millores cal controlar que s’estan complint els estalvis estimats, per a això és necessària la Mesura i Verificació.

L’Objecte de la mesura i verificació principalment té les següents finalitats:

– Augmentar l’estalvi en la instal·lació
– Justificar els estalvis en termes econòmics
– Verificar que les mesures de millora instal·lades funcionen
– Poder realitzar estimacions de consum
– Detectar patrons de consum
És molt important que abans de realitzar qualsevol protocol de Mesura i Verificació, s’hagin realitzat els mesuraments i determinat les variables que afecten al consum, de no realitzar-se aquest procés previ, no es podrà determinar quin és l’estalvi real obtingut per l’aplicació de les millores d’eficiència energètica.

ABAST DE LA MESURA I VERIFICACIÓ

Per al desenvolupament correcte del protocol IPMVP serà necessari elaborar un pla de mesura i verificació (d’ara endavant M&V). Aquest serà la guia que s’ha de seguir durant tot el procés i comprèn el següent:

– Objectiu del contracte del Servei Energètic
– Millores d’Eficiència Energètica a aplicar
– Opció d’estudi de la Millora, aïllada o en conjunt
– Presa de dades per determinar període de referència, abans de millora.
– Determinar que equips de mesura que són necessaris.
– Càlcul de la incertesa del procés de M&V.
– Documentar com es realitzarà el procés M&V proposat.
 

PRESA DE DADES

La presa de dades de la instal·lació és el procés més important del procés de M&V, i serà necessari documentar tots els paràmetres influents en el consum, a més tots ells deuen ser coincidents en el temps:

– Potència instal·lada
– Factures
– Ocupació
– Temperatures
– Mesurament de consums
– Rendiments dels equips objecte de substitució.
– Factor de Potència
– Paràmetres d’utilització de cada sala.
– Tots els elements de la instal·lació objecto del IPMVP.
Com a base per als mesuraments s’utilitzarà la Guia Tècnica del IDAE, comptabilització de consums.

ELABORACIÓ D’INFORMES

Una vegada s’ha desenvolupat el pla de M&V, i s’han instal·lat les mesures de millora de l’eficiència energètica, cal controlar periòdicament els consums. Per a això es seguirà una rutina establerta en el pla de M&V, i que comportarà comprovar el calibrat dels equips de mesura instal·lats, obtenció de les dades, analitzar els consums i per últim realitzar l’informe.

Aquest informe contindrà les dades inicials del període demostratiu, les correccions sorgides al llarg del temps, el preu de l’energia, i els estalvis en unitats energètiques i econòmiques.

Per a més informació sobre el protocol IPMVP consultar la següent pàgina web;Evo World