AUDITORIA ENERGÈTICA

auditoria energética

 

Què és una auditoria energètica

Una auditoria energètica és un procés d’inspecció i anàlisi sistemàtica, que té com a finalitats:

Obtenir un coneixement fiable del perfil de consum d’energia i el seu cost associat, en una organització o part d’ella, ja sigui un edifici o grup d’edificis, una instal·lació o operació
industrial o comercial, o un servei privat o públic.

Detectar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia, millora de l’eficiència i diversificació de l’energia i la seva repercussió en cost energètic i de manteniment, així com un altre beneficis i costos associats.
Per tant, una auditoria pretén aconseguir una optimització de la gestió energètica.

Auditories d’eficiència energètica de P3e

P3e compta amb un equip de professionals altament qualificats i formats, sent la seva característica diferenciadora, que es tracta d’un equip multidisciplinari. L’equip concentra professionals que poden entendre totes les facetes del funcionament d’un edifici o instal·lació, tant pel que fa a l’organització com en els aspectes constructius. Comptem amb Enginyers Industrials, Arquitectes, Enginyers de Camins i Enginyers Informàtics.

A diferència de la resta d’empreses del sector, la labor de P3e en el desenvolupament d’una auditoria no finalitza amb el lliurament de l’Informe de l’Auditoria. En P3e desenvolupem un treball de garantia, sent guardes i vigilants per al nostre client. Ens assegurem que les millores que plantegem siguin correctament desenvolupades i dutes a terme, garantint que el nostre client rebi de forma efectiva els estalvis energètics plantejats en les nostres auditories. La nostra labor finalitza, per tant, amb la finalització del contracte de l’engegada de les millores, ja sigui amb una empresa instal·ladora, o mitjançant un contracte amb una ESE.

Resultats de les assessories energètiques de P3e

Les millores energètiques que es poden aconseguir en edificis i indústries són innombrables, tant en quantitat com en característiques. Aquestes poden ser de diferent naturalesa en funció de l’objecte de l’auditoria.

En aspectes generals, podem dir que amb l’engegada de les millores que es proposen després d’analitzar una auditoria energètica, sempre aconseguirem:

Disminució del consum energètic.
Disminució de la despesa econòmica associat a la reducció del consum energètic.
Un augment del nivell de servei/confort de les instal·lacions.
Aconseguir un control més eficient de les instal·lacions i millorar-les
S’estima que amb la realització d’una auditoria energètica i la posada en pràctica de les conclusions de la mateixa, es poden aconseguir uns estalvis energètics en habitatges d’entre 70% i 80%, mentre que, en el cas de les indústries, els estalvis mitjans es situen en el 20%.

El procés de contractació d’una auditoria energètica

Contractació d’auditories energètiques per organismes públics

En el cas de la contractació d’una auditoria per part d’un organisme públic, aquesta ha de realitzar-se d’acord amb els criteris establerts pel Reial decret Legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

El RD estableix les següents formes de contractació:

Si l’import del treball a realitzar és inferior 12.020,24€, aquest es tramita com un contracte menor, Regulat en l’article 56 de la Llei de Contractes, per la qual s’estableix que l’expedient de tramitació del contracte pot realitzar-se directament amb l’aprovació de la despesa i la factura per part de la persona responsable de l’organisme públic en qüestió.
Si es supera l’import de 12.020,24€, s’ha de procedir a efectuar el contracte per procés d’adjudicació. Els procediments d’adjudicació estan regulats segons l’article 74 de la Llei de Contractes, establint-se dues formes de contractació.
Tipus de contractació d’auditoria energètica per empreses públiques

Concurs: l’adjudicació s’atorga al licitador l’oferta del qual és les més avantatjosa d’acord amb la puntuació obtinguda per criteris econòmics i tècnics prèviament establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

Subhasta: l’adjudicació és atorgada al licitador que present un menor preu en la realització dels treballs.

En el cas de les auditories energètiques, per tractar-se d’un contracte de consultoria i assistència, també és aplicable el procediment negociat, quan es compleixi amb els supòsits establerts pels articles 209 i 210 de la Llei de Contractes. El límit del pressupost per realitzar aquest tipus de contractació és de 30.050,61€. Aquest tipus de contractes es realitza per concurrència d’ofertes, de com a mínim tres empreses convidades per l’ens contratador.

 

 

 

Contractació d’auditories energètiques per empresa privada

En el cas d’una auditoria contractada per part d’una empresa privada, es tracta d’un contracte de serveis entre empreses privades. Per això, les empreses poden decidir els termes i condicions a establir en el mateix.

Auditories energètiques i assessories energètiques a empreses públiques i privades

La realització d’una auditoria energètica pot ser interessant i convenient per a qualsevol tipus d’empresa, ja sigui una empresa privada o un organisme de caràcter públic.
En el cas de les entitats de caràcter públic, considerant en aquest cas qualsevol edifici o instal·lació que depengui d’un organisme governamental, ja sigui municipal, autonòmic o central, la realització d’una auditoria energètica no és obligatòria per llei.

Malgrat la no obligatorietat de la seva realització, en línia amb el Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, els acords del Cim del clima de Paris 2015 i els compromisos de la Unió Europea 2020, la realització d’una auditoria energètica és una eina de gestió bàsica per garantir l’eficiència energètica i complir amb els criteris d’estalvi energètic per part dels organismes públics. A més, és una eina que permet establir uns estalvis econòmics considerables en les despeses generals de gestió dels edificis i instal·lacions públiques.
Pel que fa a les empreses privades, segons el RD 56/2016, s’estableix l’obligatorietat de realització de les auditories energètiques d’aquelles empreses considerades com a Grans empreses. Entren en aquesta catalogació aquelles que compleixin alguna de les següents característiques: tenir un volum de negoci anual major de 50 milions d’euros, tenir un balanç general anual major de 43 milions d’euros o tenir una plantilla de més de 250 treballadors.

Per a la resta d’empreses privades, la realització d’una auditoria energètica i el seu posterior engegada pot permetre-li aconseguir uns estalvis energètics considerables, millorant, en qualsevol cas, la rendibilitat de tot tipus d’empreses.