AUDITORIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

AUDITORIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
INTRODUCCIÓ

Per auditoria energètica entenem l’anàlisi de situació que ens permet conèixer la manera d’explotació, funcionament i prestacions de les Instal·lacions, l’estat dels seus components, els seus consums energètics i corresponents costos d’explotació, amb l’objecte de:

– Millorar l’eficiència i l’estalvi energètic d’aquestes instal·lacions.
– Adequar i adaptar aquestes instal·lacions a la normativa vigent.
– Facilitar d’una eina per ensenyar a consumir als usuaris de la instal·lació.
La Auditoria Energètica al costat de l’aplicació d’un protocol IPMVP implica controlar i preveure els costos que va a tenir una instal·lació al llarg d’un període, per la qual cosa torna més competitiu al titular de la instal·lació.

Però el més important de la Auditoria és que et marca una sèrie de millores sempre relacionades amb els REGLAMENTS i dins dels senyals de CONFORT. Existeixen milers de solucions al mercat que es venen com a millores de l’eficiència, i fins que no s’estudien per professionals del sector, no es poden valorar què beneficis reals tenen sobre la nostra instal·lació. Hi ha que tenir en compte que no existeix una solució universal i miraculosa.

Objecte de l’auditoria tècnica d’edificis

L’objecte de la Auditoria és mostrar una foto de la instal·lació, i d’aquesta manera diagnosticar l’estat actual de la instal·lació, i sobre la base d’aquesta foto o conjunt de paràmetres, indicar una sèrie de mesures d’eficiència energètica, per reduir els consums i augmentar el confort de la instal·lació.

La Auditoria pot encaminar-se de dues maneres diferents:

Una primera seriosa per a l’aplicació d’una millora per potenciar l’estalvi, però que no requereix de seguiment. Per exemple es desitja canviar un equip d’aire condicionat i s’estudia mitjançant una auditoria com és el més convenient tant per rendiment com per volum, en el qual el titular de la instal·lació és el que s’encarrega de la seva substitució i no té interès a seguir el consum d’aquest nou equip. En aquest cas sobre la base de factures i rendiment de la maquina es pot realitzar una auditoria acceptable i que compleix amb el que necessita el propietari de la instal·lació.

El segon tipus de Auditoria va encaminada als serveis energètics, on els estalvis s’usen per finançar els elements a substituir, on inevitablement cal comparar una situació d’origen amb una situació futura. Aquest tipus de Auditoria ha de servir per poder realitzar un pla de Mesura i Verificació, sense el qual no es poden estudiar els desviaments de consum. Aquesta Auditoria necessita ser per tant més exhaustiva, no n’hi ha prou amb extreure els consums d’una factura i sobre la base dels rendiments extreure quin estalvi hi ha, sinó que necessita saber com estan lligats aquests consums a l’envolupant tèrmica de l’edifici, els usuaris de la instal·lació al llarg del període de facturació, la climatologia del mateix, etc.

Tots dos tipus de Auditoria tenen com a objectiu el definir una sèrie de millores encaminades a estalviar, però el segon tipus de Auditoria està pensada per controlar els costos, per tenir un major control de la instal·lació i poder realitzar una auditoria contínua per d’aquesta manera tenir una instal·lació sempre eficient.

Abast de l’auditoria

La finalitat de la auditoria és plasmar tota la documentació recollida i estudis en un informe final que es lliurarà al client. Aquest contindrà les mesures de millora d’eficiència energètica, i els períodes de tornada de cadascuna d’elles, tant en solitari com per interacció amb altres millores. Per posar un exemple, si es millora l’envolupant tèrmic de l’edifici i el sistema de clima, l’estalvi de KW tèrmics deguts al clima seran menors degut al fet que el canvi de l’envolupant ja produeix un estalvi de KW tèrmics.
Els passos a seguir són:

– Mesuraments de consum
– Estudi de la facturació
– Estudi dels indicadors energètics
– Identificació de les millores
– Descripció de les millores
– Càlcul de l’estalvi
– Valoració de la inversió.
– Anàlisi econòmica de les millores.
Presa de dades

A causa de la gran quantitat d’elements que regeixen a la Auditoria, l’estudi es realitzarà per parts classificades de la següent manera:

– Detall constructiu de l’Edifici
– Subministra energètic
– Il·luminació
– Sistema de calefacció
– Sistema de refrigeració
– Sistema de ventilació
– Sistema d’aigua calenta Sanitària
– Instal·lació d’energia solar tèrmica
– Instal·lació d’energia solar fotovoltaica
– Motors
– Instal·lació de cogeneració
–   Altres Equips de consum, tals com a Electrodomèstics, equips ofimàtics, etc.
– Integració de la senyalització i control.
Tots aquests apartats s’estudiaran de manera independent, per després de seleccionar aquelles mesures de millora de l’eficiència que siguin de major interès per a l’estalvi a l’edifici, estudiar les possibles iteracions entre les mateixes.

Material utilitzat

A continuació es resumeixen els sis instruments més utilitzats per realitzar les Auditories:

– L’analitzador de xarxes elèctriques, aquests equips mesuren directament els diferents paràmetres elèctrics de la xarxa. Amb aquest equip es determinarà la potència instal·lada, els consums al llarg d’un període, i el consum de reactiva, principalment.
– L’analitzador de gasos de combustió, per analitzar la sortida de gasos en les calderes, i motors. Aquest s’utilitzarà per extreure el rendiment de les calderes.
– El luxímetre, amb aquest instrument es mesuraran els luxes a les zones de treball i zones comunes.
– El caudalimetre per mesurar els cabals de líquids. Aquest aparell ens ajuda a conèixer que cabal d’aigua s’està escalfant en les calderes, i per tant calcular la calor cedida a la instal·lació.
– La càmera tèrmica, amb la qual estudiar els punts calents de la instal·lació, detectar fugides de calor.
– l’Anemòmetre, aquest aparell ens ajudarà a conèixer els cabals d’aire que s’impulsen en la instal·lació.
A més segons la instal·lació es poden utilitzar d’altres elements com sondes, mesuradors de la humitat, etc.

Conclusió final de l’auditoria tècnica d’edificis

Es redactarà un informe que contindrà el següent:

– Resum de les millores d’eficiència proposades
– Planificació de l’execució de les millores
– Recomanacions i observacions sobre les millores
Es deixaran especificades les bases per poder realitzar un pla de Mesura i verificació de la instal·lació, sempre que el model de Auditoria sigui proposat a tal fi.