AUDITORIA ENERGÈTICA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

MEMÒRIA DELS TREBALLS A REALITZAR EN UNA AUDITORIA ENERGÈTICA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

1.- Objecte

2.- Abast dels treballs de l’auditoria energètica.

3.- Presa de dada de les instal·lacions.

4.- Auditoria de les instal·lacions.

5.- Presentació dels resultats.
1.- OBJECTE.

Per auditoria energètica entenem l’anàlisi de situació que ens permet conèixer la manera d’explotació, funcionament i prestacions de les Instal·lacions municipals de l’enllumenat públic, l’estat dels seus components, els seus consums energètics i corresponents costos d’explotació, amb l’objecte de:

– Millorar l’eficiència i l’estalvi energètic d’aquestes instal·lacions.
– Adequar i adaptar aquestes instal·lacions a la normativa vigent.
– Limitar la resplendor lluminosa i la seva contaminació lumínica en el cas de l’enllumenat públic.
2.- ABAST DELS TREBALLS DE LA AUDITORIA ENERGÈTICA.

La auditoria energètica s’aplica a totes les instal·lacions d’enllumenat públic, tant executades pel propi ajuntament com rebudes o assimilades de promocions privades, englobant tant a la il·luminació vial, sigui funcional o ambiental, com a l’ornamental i a qualsevol altre tipus d’instal·lació d’il·luminació exterior fixa que es consideri susceptible d’incloure en la auditoria.

L’abast dels treballs a realitzar serà:

– Presa de dades inicial.
– Auditoria energètica de cadascuna de les instal·lacions.
– Anàlisi del compliment de la normativa.
– Elaboració de propostes d’actuació.
 

3.- PRESA DE DADES DE LES INSTAL·LACIONS.

El treball a desenvolupar en la auditoria ha de permetre conèixer l’estat físic de les instal·lacions respecte a un ús racional de l’energia que consumeixen i a la seva aptitud per complir la fi pel qual van ser dissenyades i executades, complint la normativa que li sigui aplicable. Aquesta informació serà aportada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, en estar continguda en la documentació i plànols dels projectes originals i replantejos o reformes escomeses amb posterioritat.

Analitzada aquesta informació de base, l’Auditor procedirà a realitzar una labor de camp in situ per a la presa de dades de la situació actual de les instal·lacions que serveix per a la realització de les diferents anàlisis tècniques. Per a això, realitzarà sobre cadascuna de les instal·lacions l’anàlisi dels elements integrants de la mateixa, d’acord amb la normativa del IDAE, sempre que sigui possible l’Auditor realitzarà els mesuraments corresponents de tots els paràmetres elèctrics, com poden ser:

– Tensió entre fases, fases i neutre
– Corrent en cada fase
– Potencia activa
– Potència reactiva
– Factor de potència
Igualment, realitzarà els mesuraments i càlculs dels paràmetres lumínics de cada tipus d’instal·lació d’enllumenat públic:

– Fluxos lluminosos i nivells d’il·luminació
– Luminàncies i iluminàncies
– Plànol lumínic
Per a la realització d’aquests mesuraments i l’obtenció de les dades necessàries, l’Auditor disposa dels equips de mesura necessaris, tals com:

– Registradors d’intensitat i tensió
– Tenalla amperimétrica i voltimétrica
– Analitzador de xarxes
– Luxómetre – luminancímetre
A aquest efecte, s’analitzaran els següents aspectes:

1) Inventari desglossat de la instal·lació i dels seus components:

Identificant la situació de cadascun dels centres de comandament existents, els seus elements, el seu estat, etc.

– Quadres elèctrics de comandament i control.
– Identificació dels components.
– Característiques mecàniques.
– Característiques elèctriques.
– Línies de sortida.
– Punts de llum per línia.
– Característiques dels punts.
– Identificació de cadascun dels subministraments elèctrics a cada quadre de comandament i control.
– Línies de distribució i escomesa.
– Tipus de línies.
– Ubicació i característiques.
Identificació dels punts de llum quant a la seva distribució, que pertanyen a cada quadre de comandament i control.

Punts de llum.

– Ubicació.
– Característiques.
– Disposició.
– Tipologia.
Identificació de totes i cadascuna de les lluminàries quant a les seves característiques, que pertanyen a cada quadre de comandament i control.

Tipus de lluminàries.

Característiques.
Disposició.
Tipologia.
Identificació de totes i cadascuna dels llums quant a les seves característiques.

Tipus de llums.

– Característiques.
– Identificació.
– Tipologia.
Identificació de tots i cadascun dels equips d’arrencada dels llums quant a les seves característiques, tipus electromagnètic o electrònic, nivell d’encès, etc., que pertanyen a cada quadre de comandament i control.

Equips d’encès.

– Característiques.
– Identificació dels elements
– Possibilitats de variació.
Identificació de cadascun els sistemes de regulació i control, per llum, per línia o general, que pertanyen a cada quadre de comandament i control.

– Sistemes de regulació i control.
– Característiques.
– Capacitat del mateix.
Identificació de totes i cadascuna de les proteccions, tant d’entrada com de sortida de línia, que pertanyen a cada quadre de comandament i control.

Proteccions.

– Característiques.
– Tipologia.
Realització d’una valoració general de la situació i estat de cadascun dels components en cada instal·lació.

– Valoració general.
2) Anàlisi funcional de les instal·lacions:

S’ha realitzat una anàlisi de la tipologia de funcionament de les diferents instal·lacions d’enllumenat.

– Vies tipus
– Nivells d’il·luminació (luminància)
– Nivells d’il·luminació (luminància)
– Flux hemisfèric superior instal·lat
– Paràmetre i criteris de qualitat
– Uniformitats x Paràmetres elèctrics
– Compliment del REBT-ITC-09
3) Anàlisi energètica de les instal·lacions:

S’han analitzat els paràmetres de consum i eficiència energètica.

– Potència instal·lada
– Potència reduïda
– Elements de mesura
– Característiques.
– Tipologia.
– Numero d’elements.
Elements de reducció de potència

– Característiques
– Tipologia
Sistemes de maniobra i protecció.

– Característiques.
– Tipologia.
– Índexs d’eficiència energètica.
– Coeficients d’utilització.
– Rendiment de la instal·lació
4) Manteniment i gestió.

Horaris de funcionament: Per ultimo és important conèixer baix quines condicions s’està gestionant i mantenint cadascuna de les instal·lacions que conformen l’enllumenat públic del municipi.

– Règim de funcionament general.
– Règim de funcionament reduït.
– Règim general d’utilització.
– Horari anual de funcionament.
4.- AUDITORIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS.

Aquesta fase contemplarà l’anàlisi de la informació obtinguda, perseguint repartir la despesa energètica per ràtios relatius a l’activitat desenvolupada o el servei atès, i avaluant l’eficiència dels diferents equips i instal·lacions, determinant amb això les possibles actuacions a escometre per a la seva optimització en la despesa energètica o la seva adequació a normatives i reglaments.

En aquest sentit, l’anàlisi d’eficiència energètica anirà en gran manera sobre el disseny d’aquest tipus d’instal·lacions, basant-nos en aspectes relatius a la definició dels espais il·luminats, implantació de sistemes de regulació i control, optimització de potències instal·lades, limitació de la resplendor lluminosa i de la llum intrusa, i de tot això, valorant la qualitat de les instal·lacions en aquests aspectes.

A més, es tindran en consideració els criteris establerts per organismes competents en l’ús i optimització energètica d’instal·lacions com, els establerts per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia.- IDAE i el Comitè Español de la Il·luminació.- CEI en la seva Guia Tècnica d’Eficiència Energètica en Il·luminació, o altres criteris o recomanacions com les quals es relacionen més endavant.

Igualment, s’analitzaran les possibles pautes, procediments o sistemes adoptats en el municipi per a l’ús racional de l’energia en les seves instal·lacions, com a programes de gestió, de comptabilitat energètica, etc.

5.- PRESENTACIÓ DELS RESULTATS.

La presentació dels resultats reflectirà les dades obtingudes en l’emplenament del qüestionari de característiques, els mesuraments realitzats sobre equips, instal·lacions, els ràtios o consums específics obtinguts, així com l’avaluació del grau d’eficiència d’aquells sistemes o subsistemes que es consideri afecten de forma pròpia al consum global de les instal·lacions.

S’inclourà una avaluació tècnica del funcionament de cada instal·lació, amb observacions relatives a les mesures correctores que s’haurien d’adoptar per a la perfecta explotació de la mateixa.

L’Auditor proposarà en aquesta memòria les reformes que són precises per aconseguir el màxim de l’estalvi energètic en l’explotació de les instal·lacions i el compliment dels paràmetres de qualitat de les mateixes, en funció de l’anàlisi de totes les dades obtingudes de l’estudi de la instal·lació.

Les possibles millores seran valorades en termes energètics i econòmics.

El document final inclourà l’escenari de la situació actual de les instal·lacions en el municipi mitjançant un quadre resumeixen on es reflecteixi el funcionament, el seu consum i cost anuals d’energia. Aquest mateix quadre s’emplena per a l’escenari futur, assumides les reformes proposades, i amb les conseqüències energètiques i econòmiques derivades de la seva implantació.

L’informe final serà complementat, en els seus diferents capítols, amb informació descriptiva d’aquelles tècniques o noves tecnologies que li fossin aplicable, posades al mercat per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions i la reducció del seu impacte ambiental.

L’Auditor presentarà la documentació en suport informàtic, la qual cosa permetrà la posterior utilització per part de l’Ajuntament. Així mateix, realitzarà la preparació tècnica suficient del personal encarregat de l’explotació i gestió de les instal·lacions per a la utilització d’aquesta Auditoria.

EXPERIÈNCIA EN OBRES SIMILARS

P3e  neix davant la necessitat d’assessorar als ajuntaments en matèria d’eficiència energètica degut en part a la gran quantitat de productes i sistemes que han aparegut al mercat per aconseguir una major eficiència energètica.

Per tot això el primer pas que ha de donar un ajuntament és la realització d’una auditoria energètica, saber quin és el punt de partida, en quines condicions es troben les seves instal·lacions i quins són les mesures que s’han de prendre.

P3e mitjançant la realització de les auditories corresponents, assessorarà a l’ajuntament en quant a quines mesures, quins productes i que millores seria les adequades per optimitzar el rendiment i disminuir el consum en les instal·lacions i/o edificis de titularitat municipal.

P3e col·labora amb l’Institut tecnològic de l’energia (I.T.I.) i els nostres projectes són revisats i verificats per la Universitat de la zona.

La nostra empresa és especialista en la realització d’aquests tipus d’auditories i assessoraments, havent realitzat ja, entre uns altres, els següents treballs:

– Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Sant Joan (Eivissa)
– Auditoria energètica de Puertollano ( Ciudad Real)
–  Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Montblanc(Tarragona)
– Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Sarral(Tarragona)
– Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Albocasser (Castelló)
– Auditoria energètica de l’enllumenat públic d’Estivella (València)
– Energètica del alum. públic d’Albalat dels Tarongers (València)
– Auditoria energètica del alum. publico Munera (Múrcia)
– Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Daimus (València)
– Energètica de l’enllumenat públic del Real de Gandia (València)
– Auditoria energètica de l’enllumenat públic d’Oliva (València)
– Auditoria energètica de l’enllumenat de Guadassuar(València)
– Energètica. del alum. de Benimodo ( València)
– Energètica de l’enllumenat de Socovos (Albacete)
– Energètica de l’enllumenat de Gilet (València)
– Energètica de l’enllumenat de Artea (Biscaia)
– Energètica de l’enllumenat de Guernika(Biscaia)
– Energètica de l’enllumenat Llegeixi-Artibai (Biscaia)
– Mancomunitat 8 municipis: Amoroto, Berriatua, Etxebarria, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Ondarroa, Ziortza-Bolibar

III. OFERTA ECONÒMICA

L’oferta econòmica inclou la realització dels treballs de camp, la interpretació d’aquestes dades i la presentació dels resultats i les diferents solucions a adoptar per part de l’ajuntament.

OFERTA ECONÒMICA PER LA REALITZACIÓ DE LA AUDITORIA D’ENLLUMENAT PÚBLIC

El preu de la nostres auditories , depenent del nombre de lluminàries, és a partir de 4.000€ incloent les revisions i el seguiment de la Universitat corresponent.

Qualsevol cost addicional que sorgís durant l’execució dels treballs seran repercutits en l’empresa adjudicatària del contracte de serveis energètics que se li adjudiqui el subministrament, en cap cas serà repercutit a l’ajuntament.

L’ajuntament facilitarà la base cartogràfica i els plànols de les instal·lacions necessaris per poder realitzar les auditories, així com les facturacions de consum d’energia dels últims tretze mesos. També se’ns facilitarà l’accés als quadres i a les dependències necessàries per poder realitzar els treballs de presa de dades necessàries.

P3e es compromet a lliurar les auditories en format digital en un termini no superior a 30 dies des del lliurament de les dades requerides en aquest contracte.