ESTALVI D’ENERGIA EN LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT

tarifas de energía


Estratègia per estalviar en la factura elèctrica

Per minimitzar el consum d’energia i estalviar en la factura elèctrica, és necessari desenvolupar i aplicar hàbits de consum sostenible. En un mercat liberalitzat com és el de l’electricitat, és important també que el consumidor tingui en compte una altra sèrie de qüestions de caràcter estructural o de selecció de l’empresa comercialitzadora i de la tarifa que més s’ajusti a les seves necessitats de consum.

1. AJUSTAR LA POTÈNCIA

La factura d’electricitat conté un terme ­fix de potència, el cost de la qual és proporcional a la potència contractada. D’aquesta manera, per poder aconseguir un estalvi continuat en la factura elèctrica, el consumidor ha de fer una adequada elecció de la potència a contractar, restringint aquesta al valor mínim que permeti disposar a tot moment de la quantitat d’energia elèctrica sufi­cient per un normal funcionament de la llar.

La potència contractada ha de ser la suma de les potències màximes dels electrodomèstics que podem fer servir al mateix moment. Si posem en funcionament un nombre d’electrodomèstics que, en el seu conjunt, superin aquesta potència, el subministrament elèctric s’interromprà mitjançant el limitador (ICP) o a través del comptador electrònic.

Per ajustar la potència contractada a la mínima necessària, s’ha de sumar la potència d’aquells electrodomèstics que funcionen simultàniament de forma habitual. Així, si bé podem alternar en l’ús la rentadora, el rentavaixella, el forn i la vitroceràmica, i fins i tot l’aire condicionat, la qual cosa ja és més problemàtic i incòmode és desconnectar la nevera, la TV o la il·luminació, per connectar aquests aparells.

Els habitatges que tenen cobertes les necessitats d’aigua calenta i calefacció per altres mitjans (gas o centralització)haurien de funcionar sense problemes amb 3,45 Kw de potència contractada. Cada graó de potència (1,15 Kw), en ús domèstic, suposa un increment mensual en la factura superior als 9 €.

2. TRIAR LA TARIFA MÉS CONVENIENT

El consumidor té a la seva disposició diverses opcions a l’hora de triar la tarifa més adequada a les seves necessitats, de manera que el subministrament d’electricitat poden contractar-se amb:

Preu lliure: Quan el consumidor i la comercialitzadora acorden lliurement el preu i les restants condicions del contracte de subministrament.

PVPC- Preu Voluntari Petit Consumidor: És un preu regulat, establert pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que és el màxim que poden cobrar per a l’electricitat les empreses comercialitzadores d’últim recurs, que són designades pel Govern, i que es revisa periòdicament. Solsament poden acollir-se a aquesta tarifa els consumidors que tinguin una potència contractada de fins a 10 Kw.

Bono social: Permet als consumidors domèstics acollits a la tarifa d’últim recurs i per al seu domicili habitual, gaudir d’un preu més barat per a l’energia elèctrica. S’aplica directament el bo social als consumidors que tinguin contractada una potència inferior a 3 Kw i poden també bene­ficiarse del mateix altres col·lectius quan així ho sol·licitin. Es tracta dels pensionistes amb pensió mínima, les famílies nombroses i aquelles que tinguin en atur a tots els seus membres.

Dins de les tarifes per a habitatges, l’estalvi per a aquells usuaris que no puguin optar al bonus social pot aconseguir-se mitjançant l’adequada elecció de la tarifa i per la consegüent adequació dels horaris de consum a la tarifa triada.

L’oferta permet triar entre 3 modalitats:

Sense discriminació horària: Els kWh al mateix preu.

Amb 2 i tres períodes, en els quals l’energia té diferents preus. A més, es poden triar preus de referència, regulats i mercat lliure.

En teoria, el mercat lliure ha de ser més avantatjós. Si bé, donat l’escàs potencial d’estalvi existent actualment al mercat liberalitzat, convé ser meticulós, tant en l’elecció de l’oferta, com en el control del compliment de la mateixa.

3. DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

Per rendibilitzar aquestes tarifes, és necessari, que el consum de l’electricitat s’efectuï en els horaris de menor demanda de l’energia, amb les opcions següents:

Discriminació de dos períodes: Aquesta tarifa compta amb 14 hores “valle”, en les quals l’energia és més barata, i 10 hores punta, en les quals es penalitza el consum D’aquesta manera, concentrant el consum de 22 a 12 hores a l’hivern o de 23 a 13 hores a l’estiu, l’energia consumida en aquest horari “vall” té un descompte sobre el preu del kWh sense discriminació horària superior al 57%, i reduint el consum fora d’aquest horari, es pot evitar el recàrrec superior al 21% que comporta el consum en les hores punta. A manera d’exemple, un usuari amb 3,45 Kw contractats, sense discriminació horària i amb 500 kWh de consum mes, que desviï a l’horari de tarifa reduïda el 57% del consum, estalviaria més d’un 20% en la factura de la llum amb aquesta tarifa.

Discriminació de tres períodes: Es distribueix l’horari en 10 hores punta, en les quals es penalitza el consum, 8 hores valle” i 6 hores “supervalle”, en les quals el cost de l’energia és menor. En el període més barat “supervalle”, d’1 a 7 hores, el descompte està entorn del 64 %, i, en el més car, de 13 a 23 h l’increment està proper al 22%, sent el descompte a les franges restants al voltant del 45%.

4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

És convenient substituir les bombetes incandescents i els llums fluorescents per les corresponents de baix consum o per LED. Els llums de baix consum, encara que més cares, per la seva major durada i menor consum compensen el sobrepreu pagat.

Quan ens veiem en la necessitat de substituir o adquirir un electrodomèstic hem de triar aquells que, a igualtat de prestacions, ofereixen un menor consum i una eficiència mediambiental superior.

Existeixen 7 classes d’eficiència, identificades per un codi de colors i lletres que van des del color verd i la lletra A para els equips més eficients, fins al color vermell i la lletra G per als equips menys eficients.

5. VA A CANVIAR DE SUBMINISTRADOR?

Davant una visita o trucada telefònica per al canvi de companyia subministradora d’electricitat ha d’assegurar-se que l’oferta que li realitzen li resulta més avantatjosa econòmicament i que no porta aparellats com a contrapartida altres contractes de manteniment o assegurances que no desitgi contractar.

Recordi que, en el cas de contractació telefònica o al seu domicili, disposa d’un termini de set dies hàbils per desistir del contracte, sense haver d’al·legar cap motiu . La Directiva 2011/83/UE, de 25 d’octubre, amplia el termini legal perquè el consumidor pugui desistir del contracte a un mínim de catorze dies naturals. Aquesta Directiva ha de traslladar-se a la legislació espanyola abans del 13 de desembre de 2013. Per evitar riscos de contractacions fraudulentes, sense consentiment del titular, no ha de facilitar factures anteriors d’electricitat als comercials que li visitin al seu domicili.